ഇരു ചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഇനി പുറകിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല

ഹൈകോടതി ഉത്തരവോടെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ പിറകിൽ ഇരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന പ്രത്യേക ഹർജി പരിഗണിച്ചു – ഇതിനു മേൽ ഉണ്ടായ നടപടികൾ ഇങ്ങനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *